Program 2022

 

PROGRAM

Dzień pierwszy – 11 maja 2022 r.

9:00 – 9:10 Uroczyste otwarcie Konferencji.
dr hab. Ewelina Cała-Wacinkiewicz, prof. US, Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego
Ewa Polkowska, Prezes Polskiego Towarzystwa Legislacji
9:10 – 9:40 prof. dr hab. Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) Wykład Inauguracyjny.

 

PANEL I
Moderator: dr Wiesław Staśkiewicz (Polskie Towarzystwo Legislacji)

9.40 – 9.55 dr hab. Piotr Szreniawski, prof. UMCS (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) Tworzenie prawa a rywalizacja systemów norm.
9.55 – 10.10 dr hab. Natalia Kohtamäki, prof. UKSW (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie) Rzeczywistość normatywna w świetle konstruktywizmu społecznego.
10.10 – 10.25 dr hab. Maurycy Zajęcki, prof. USWPS (Uniwersytet SWPS w Poznaniu) Definicje legalne treściowe i zakresowe – o teoretycznych i praktycznych konsekwencjach podziału zastosowanego w Zasadach techniki prawodawczej.
10.25 – 10.40 prof. dr hab. Zygmunt Tobor (Uniwersytet Śląski w Katowicach), dr Mateusz Zeifert (Uniwersytet Śląski w Katowicach) Adresaci prawa – pojęcie i rola w procesie legislacyjnym.
10.40 – 10.55 dr Michał Araszkiewicz (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie) Pojęcie błędu legislacyjnego.
10.55 – 11.10 dr Jakub Rzymowski (Uniwersytet Łódzki) Ontologia zasad prawa.
11.10 – 11.25 dr Maciej Szmigiero (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie) Administracyjna „legislacja covidowa” w świetle zasad tworzenia prawa.
11.25 – 12:00 Dyskusja

 

PANEL II
Moderator: dr hab. Piotr Szreniawski, prof. UMCS (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

12.00 – 12.15 dr hab. Jan Kulesza, prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki) Jak ośmiesza się prawo i idee – projekt zmiany definicji gwałtu w polskim prawie karnym.
12.15 – 12.30 dr hab. Mikołaj Małecki (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie) Typizacja przygotowania do przestępstwa w świetle zasad techniki prawodawczej.
12.30 – 12.45 dr Marta Kowalczyk-Ludzia (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie) Granica błędów formalnych i językowych w tekstach prawnych w świetle Zasad techniki prawodawczej.
12.45 – 13.00 dr Maciej Berek (Uniwersytet Warszawski) Tytuł ustawy – o niełatwym stosowaniu łatwych (?) zasad techniki prawodawczej.
13.00 – 13.15 dr hab. Jacek Kaczor (Uniwersytet Wrocławski) Tekst jednolity po 20 latach obowiązywania „Zasad techniki prawodawczej”.
13.15 – 13.30 dr Paweł Skuczyński (Uniwersytet Warszawski) Jakość procesu legislacyjnego a rozwój i kryzys polskiego konstytucjonalizmu.
13.30 – 14.00 Dyskusja
   

 

PANEL III
Moderator: dr hab. Jacek Kaczor (Uniwersytet Wrocławski)

14.30 – 14.45 dr hab. Krzysztof Koźmiński (Uniwersytet Warszawski), mgr Antonina Pawlak (Uniwersytet Warszawski) Regulamin wynagradzania w projektach badawczych międzynarodowych i krajowych w Sieci Badawczej Łukasiewicz jako przykład legislacji korporacyjnej. Prezentacja projektu badawczego doktoratu wdrożeniowego.
14.45 – 15.00 dr hab. Maciej Pichlak (Uniwersytet Wrocławski) Ryzyko jako kategoria polityki tworzenia prawa. Przykład pandemii COVID-19.
15.00 – 15.15 dr hab. Arkadiusz Barut (Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu) Ideologia konieczności strukturalnej jako czynnik destrukcji techniki prawodawczej. Doświadczenie pandemii Covid-19.
15.15 – 15.30 dr Piotr Kędziora (Kancelaria Sejmu) Wspólne rozpatrzenie projektów ustaw przez komisję sejmową
(art. 40 ust. 4 regulaminu Sejmu) – uwagi de lege lata, de lege ferenda. 
15.30 – 15.45 dr Dawid Kostecki (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) O zawodzie legislatora słów kilka… – refleksja pocovidowa.
15.45 – 16.00 dr Sławomir Peszkowski (Krajowa Szkoła Administracji Publicznej) Zamknięty przedmiotowo katalog aktów prawa wewnętrznego. Uwagi na tle § 140 ZTP.
16.00 – 16.15 dr Bartosz Wilk (Uniwersytet Warszawski) Naruszanie Zasad techniki prawodawczej w praktyce samorządowej. Wyniki badań empirycznych dotyczących prawnej regulacji inicjatywy lokalnej.
16.15 – 16.30 dr Marek Suska (Uniwersytet Śląski w Katowicach) Przepisy symboliczne z perspektywy § 11 Zasad techniki prawodawczej.
16.30 – 16.45 dr Ireneusz Wolwiak (Uniwersytet Śląski w Katowicach) Zmiana kilku aktów prawnych w jednej ustawie czy nowa ustawa obejmująca całość regulacji (uwagi na tle zmiany ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie).
16.45 – 17:00 Dyskusja

 

Dzień drugi – 12 maja 2022 r.

 PANEL IV
Moderator:dr hab. Krzysztof Koźmiński (Uniwersytet Warszawski)
9:00 – 9:15 dr Ewelina Gierach (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie) Ocena projektu ustawy pod względem jego zgodności z zasadami techniki prawodawczej w trybie art. 34 ust. 8 regulaminu Sejmu.
9:15 – 9:30 dr Andrzej Halicki (Stowarzyszenie „Wrażliwy obywatel”) Wady procesu tworzenia aktów prawa miejscowego przez organy gminy.
9.30 – 9:45 dr Anna Rocławska-Szydło (Uniwersytet Wrocławski) Próba nowego spojrzenia na problematykę uzasadnienia celowości interwencji prawodawczej przez pryzmat oceny przewidywanych skutków, czyli jak „usprawnić” OSR.
9.45 – 10.00 dr Jarosław Olesiak (Uniwersytet Łódzki) Normatywność aktów prawotwórczych a problem tzw. nowelizacji porządkujących – prawo finansowe wobec kryzysu zasad przyzwoitej legislacji.
10.00 – 10.15 dr Agnieszka Serlikowska (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy) O przepisach zapomnianych przez Konstytucję oraz prawodawstwo czyli kilka słów o należnościach w prawie żywnościowym i nie tylko…
10.15 – 10.30 dr Tomasz Barszcz (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) Odesłania statyczne a system prawa.
10.30 – 10.45 dr Maciej Kubala (Uniwersytet Szczeciński) Interpolacje zastosowane przy redakcji Digestów Justyniańskich jako przykład techniki prawodawczej.
10.45 – 11.15 Dyskusja 

 

 

PANEL MŁODYCH I
Moderator: dr Ireneusz Wolwiak (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
(panele równoległe)

11.30 – 11.45 Michał Gajewski (Uniwersytet Warszawski) 100 lat Polskiej prudentia legislatoria: przypadek Zasad Techniki Prawodawczej.
11.45 – 12.00 Michał Tratkiewicz (Uniwersytet Warszawski) Intencja prawodawcy w polskiej teorii prawa.
12.00 – 12.15 Patryk Kos (Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie) Normatywność zasad techniki prawodawczej na gruncie polskiego porządku prawnego – teoria, dogmatyka i orzecznictwo.
12.15 – 12.30 Franciszek Konwisarz (Uniwersytet Szczeciński), Jakub Cieśla (Uniwersytet Szczeciński)
Czy polska technika prawodawcza potrzebuje słownika języka prawniczego?
12.30 – 12.45 Aneta Małgorzata Mijal (Akademia Leona Koźmińskiego) Zasady prawidłowej legislacji w procesie tworzenia regulacji przejściowych i dostosowujących według obowiązujących zasad techniki prawodawczej.
12.45 – 13.00 Łukasz Hnatkowski (Uniwersytet Warszawski) Granice nowelizacji ustawy.
13.00 – 13.15 Mikołaj Ryśkiewicz (Uniwersytet Warszawski) Stanowisko prawodawcy w sporze o normatywność preambuł – sprawa druku 1937.
13.15 – 13.45 Dyskusja
 

 

 

PANEL MŁODYCH II
Moderator: dr Marek Suska (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
(panele równoległe)
11.30 – 11.45 Wiktor Gnych-Pietrzak (Uniwersytet Szczeciński), Bartosz Namieciński (Uniwersytet Szczeciński) Konsekwencje naruszenia Zasad Techniki Prawodawczej w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego.
11.45 – 12.00 Jan Korczyński (Uniwersytet Szczeciński) O użyteczności stosowania zasad techniki prawodawczej w aktach wewnętrznie obowiązujących na przykładzie statutów szkół. Refleksje na tle badań jakościowych.
12.00 – 12.15 Magdalena Król (Uniwersytet Szczeciński) Akty prawa wewnętrznego w kontekście art. 87 i 93 Konstytucji.
12.15 – 12.30 Igor Korczak-Kubalski (Uniwersytet Warszawski) „Specustawy” w świetle Zasad Techniki Prawodawczej
na przykładzie „specustawy koronawirusowej” i „specustawy o pomocy Ukrainie”.
12.30 – 12.45 Sylwia Barańska (Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie) Zmiany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2020 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej”, a ich wpływ na wzmocnienie skuteczności stosowania przepisów prawa administracyjnego.
12.45 – 13.00 Milena Wijas (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie) Rola oceny skutków regulacji
w procesie tworzenia prawa. 
13.00 – 13.15 Emilia Jankiewicz (Uniwersytet Warszawski) Zasady prawidłowej legislacji w konfrontacji z sytuacjami nadzwyczajnymi.
13.15 – 13.30 Sebastian Traczyk (Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego) Czy prawo jest tworzone ad populum? – analiza konstytuowania prawa na podstawie populizmu penalnego na przykładzie prawa karnego
13.30 – 14:00 Dyskusja